Nákupní košík Žádné položky
  • Jsme česká firma
  • Vše skladem / Rychlá expedice
  • Výborný poměr cena / kvalita
  • Přímý výrobce a dovozce

You're currently on:

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodni společnosti

Dimenza a.s.

se sidlem U Županských 39, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00

identifikačni čislo: 27140831

zapsane v obchodnim rejstřiku vedenem u Městskeho soudu v Praze , oddil B , vložka 9270

pro prodej zboži prostřednictvim on-line obchodu umistěneho na internetove adrese

www.dimenza.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodni podminky (dale jen „obchodní podmínky“) obchodni společnosti Dimenza

, se sidlem U Županských 39, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00 , identifikačni čislo: 27140831 , zapsane v obchodnim

rejstřiku vedenem u Městskeho soudu v Praze , oddil B , vložka 9270 (dale jen

prodávající“) upravuji v souladu s ustanovenim § 1751 odst. 1 zakona č. 89/2012 Sb., občansky

zakonik (dale jen „občanský zákoník“) vzajemna prava a povinnosti smluvnich

stran vznikle v souvislosti nebo na zakladě kupni smlouvy (dale jen „kupní smlouva“)

uzavirane mezi prodavajicim a jinou fyzickou osobou (dale jen „kupující“) prostřednictvim

internetoveho obchodu prodavajiciho. Internetovy obchod je prodavajicim provozovan na

webove strance umistněne na internetove adrese www.dimenza.cz (dale jen „webová

stránka“), a to prostřednictvim rozhrani webove stranky (dale jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodni podminky se nevztahují na případy, kdy osoba, ktera ma v umyslu nakoupit

zboži od prodavajiciho, je pravnickou osobou či osobou, jež jedna při objednavani zboži v

ramci sve podnikatelske činnosti nebo v ramci sveho samostatneho vykonu povolani.

1.3. Ustanoveni odchylna od obchodnich podminek je možne sjednat v kupni smlouvě. Odchylna

ujednani v kupni smlouvě maji přednost před ustanovenimi obchodnich podminek.

1.4. Ustanoveni obchodnich podminek jsou nedilnou současti kupni smlouvy. Kupni smlouva

a obchodni podminky jsou vyhotoveny v českem jazyce. Kupni smlouvu lze uzavřit v českem

jazyce.

1.5. Zněni obchodnich podminek může prodavajici měnit či doplňovat. Timto ustanovenim

nejsou dotčena prava a povinnosti vznikla po dobu učinnosti předchoziho zněni obchodnich

podminek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na zakladě registrace kupujiciho provedene na webove strance může kupujici přistupovat

do sveho uživatelskeho rozhrani. Ze sveho uživatelskeho rozhrani může kupujici provadět

objednavani zboži (dale jen „uživatelský účet“). V připadě, že to webove rozhrani obchodu

umožňuje, může kupujici provadět objednavani zboži tež bez registrace přimo

z weboveho rozhrani obchodu.

2.2. Při registraci na webove strance a při objednavani zboži je kupujici povinen uvadět

spravně a pravdivě všechny udaje. Udaje uvedene v uživatelskem učtu je kupujici při jakekoliv

jejich změně povinen aktualizovat. Udaje uvedene kupujicim v uživatelskem učtu a

při objednavani zboži jsou prodavajicim považovany za spravne.

2.3. Přistup k uživatelskemu učtu je zabezpečen uživatelskym jmenem a heslem. Kupujici

je povinen zachovavat mlčenlivost ohledně informaci nezbytnych k přistupu do jeho

uživatelskeho učtu.

2.4. Kupujici neni opravněn umožnit využivani uživatelskeho učtu třetim osobam.

2.5. Prodavajici může zrušit uživatelsky učet, a to zejmena v připadě, kdy kupujici svůj uživatelsky

učet dele než 2 roky nevyuživa, či v připadě, kdy kupujici poruši sve povinnosti z kupni

smlouvy (včetně obchodnich podminek).

2.6. Kupujici bere na vědomi, že uživatelsky učet nemusi byt dostupny nepřetržitě, a to zejmena

s ohledem na nutnou udržbu hardwaroveho a softwaroveho vybaveni prodavajiciho,

popř. nutnou udržbu hardwaroveho a softwaroveho vybaveni třetich osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškera prezentace zboži umistěna ve webovem rozhrani obchodu je informativniho charakteru

a prodavajici neni povinen uzavřit kupni smlouvu ohledně tohoto zboži. Ustanoveni

§ 1732 odst. 2 občanskeho zakoniku se nepoužije.

3.2. Webove rozhrani obchodu obsahuje informace o zboži, a to včetně uvedeni cen jednotliveho

zboži. Ceny zboži jsou uvedeny včetně daně z přidane hodnoty a všech souvisejicich

poplatků. Ceny zboži zůstavaji v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovany ve webovem

rozhrani obchodu. Timto ustanovenim neni omezena možnost prodavajiciho uzavřit kupni

smlouvu za individualně sjednanych podminek.

3.3. Webove rozhrani obchodu obsahuje take informace o nakladech spojenych s balenim

a dodanim zboži. Informace o nakladech spojenych s balenim a dodanim zboži uvedene

ve webovem rozhrani obchodu plati pouze v připadech, kdy je zboži doručovano v ramci

uzemi Česke republiky.

3.4. Pro objednani zboži vyplni kupujici objednavkovy formulař ve webovem rozhrani obchodu.

Objednavkovy formulař obsahuje zejmena informace o:

3.4.1. objednavanem zboži (objednavane zboži „vloži“ kupujici do elektronickeho nakupniho

košiku weboveho rozhrani obchodu),

3.4.2. způsobu uhrady kupni ceny zboži, udaje o požadovanem způsobu doručeni objednavaneho

zboži a

3.4.3. informace o nakladech spojenych s dodanim zboži (dale společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zaslanim objednavky prodavajicimu je kupujicimu umožněno zkontrolovat a měnit

udaje, ktere do objednavky kupujici vložil, a to i s ohledem na možnost kupujiciho zjišťovat

a opravovat chyby vznikle při zadavani dat do objednavky. Objednavku odešle kupujici

prodavajicimu kliknutim na tlačitko „“. Udaje uvedene v objednavce jsou prodavajicim

považovany za spravne.

3.6. Odeslani objednavky se považuje za takovy ukon kupujiciho, ktery nepochybnym způsobem

identifikuje objednavane zboži, kupni cenu, osobu kupujiciho, způsob uhrady kupni

ceny, a je pro smluvni strany zavaznym navrhem kupni smlouvy. Podminkou platnosti objednavky

je vyplněni všech povinnych udajů v objednavkovem formulaři, seznameni se s

těmito obchodnimi podminkami na webove strance a potvrzeni kupujiciho o tom, že se s

těmito obchodnimi podminkami seznamil.

3.7. Prodavajici neprodleně po obdrženi objednavky toto obdrženi kupujicimu potvrdi elektronickou

poštou, a to na adresu elektronicke pošty kupujiciho uvedenou v uživatelskem rozhrani

či v objednavce (dale jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodavajici je vždy opravněn v zavislosti na charakteru objednavky (množstvi zboži, vyše

kupni ceny, předpokladane naklady na dopravu) požadat kupujiciho o dodatečne potvrzeni

objednavky (napřiklad pisemně či telefonicky).

3.9. Navrh kupni smlouvy ve formě objednavky ma platnost patnact dnů.

3.10. Smluvni vztah mezi prodavajicim a kupujicim vznika doručenim přijeti objednavky (akceptaci),

jež je prodavajicim zaslano kupujicimu elektronickou poštou, a to na adresu elektronicke

pošty kupujiciho.

3.11. V připadě, že některy z požadavků uvedenych v objednavce nemůže prodavajici splnit, zašle

kupujicimu na elektronickou adresu kupujiciho pozměněnou nabidku s uvedenim

možnych variant objednavky a vyžada si stanovisko kupujiciho.

3.12. Pozměněna nabidka se považuje za novy navrh kupni smlouvy a kupni smlouva je v takovem

připadě uzavřena až akceptaci kupujiciho prostřednictvim elektronicke pošty.

3.13. Kupujici souhlasi s použitim komunikačnich prostředků na dalku při uzavirani kupni

smlouvy. Naklady vznikle kupujicimu při použiti komunikačnich prostředků na dalku v souvislosti

s uzavřenim kupni smlouvy (naklady na internetove připojeni, naklady na telefonni

hovory) si hradi kupujici sam, přičemž tyto naklady se neliši od zakladni sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboži a připadne naklady spojene s dodanim zboži dle kupni smlouvy může kupujici

uhradit prodavajicimu nasledujicimi způsoby:

v hotovosti v provozovně prodavajiciho na adrese ; U Županských 39, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00

v hotovosti na dobirku v mistě určenem kupujicim v objednavce;

bezhotovostně převodem na učet prodavajiciho č. 503846841/2700, vedeny u společnosti

Unicredit Bank (dale jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvim platebniho systemu GoPay ;

4.2. Společně s kupni cenou je kupujici povinen zaplatit prodavajicimu take naklady spojene

s balenim a dodanim zboži ve smluvene vyši. Neni-li uvedeno vyslovně jinak, rozumi se

dale kupni cenou i naklady spojene s dodanim zboži.

4.3. Prodavajici nepožaduje od kupujiciho zalohu či jinou obdobnou platbu. Timto neni dotčeno

ustanoveni čl. 4.6 obchodnich podminek ohledně povinnosti uhradit kupni cenu

zboži předem.

4.4. V připadě platby v hotovosti či v připadě platby na dobirku je kupni cena splatna při

převzeti zboži. V připadě bezhotovostni platby je kupni cena splatna do 7 dnů od uzavřeni

kupni smlouvy.

4.5. V připadě bezhotovostni platby je kupujici povinen uhrazovat kupni cenu zboži společně

s uvedenim variabilniho symbolu platby. V připadě bezhotovostni platby je zavazek kupujiciho

uhradit kupni cenu splněn okamžikem připsani přislušne častky na učet prodavajiciho.

4.6. Prodavajici je opravněn, zejmena v připadě, že ze strany kupujiciho nedojde k dodatečnemu

potvrzeni objednavky (čl. 3.8), požadovat uhrazeni cele kupni ceny ještě před odeslanim

zboži kupujicimu. Ustanoveni § 2119 odst. 1 občanskeho zakoniku se nepoužije.

4.7. Připadne slevy z ceny zboži poskytnute prodavajicim kupujicimu nelze vzajemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodnim styku obvykle nebo je-li tak stanoveno obecně zavaznymi pravnimi

předpisy, vystavi prodavajici ohledně plateb provaděnych na zakladě kupni smlouvy kupujicimu

daňovy doklad – fakturu. Prodavajici platcem daně z přidane hodnoty. Daňovy

doklad – fakturu vystavi prodavajici kupujicimu po uhrazeni ceny zboži a zašle jej

v elektronicke podobě na elektronickou adresu kupujiciho.

4.9. S platností od 1.3.2017: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupujici bere na vědomi, že dle ustanoveni § 1837 občanskeho zakoniku, nelze mimo jine

odstoupit od kupni smlouvy:

5.1.1. o dodavce zboži, jehož cena zavisi na vychylkach finančniho trhu nezavisle na vůli

prodavajiciho a k němuž může dojit během lhůty pro odstoupeni od smlouvy,

5.1.2.

o dodavce zboži, ktere bylo upraveno podle přani kupujiciho nebo pro jeho osobu

5.1.3. o dodavce zboži, ktere podleha rychle zkaze, jakož i zboži, ktere bylo po dodani

nenavratně smiseno s jinym zbožim,

5.1.4. o dodavce zboži v uzavřenem obalu, ktere kupujici z obalu vyňal a z hygienickych

důvodů jej neni možne vratit,

5.1.5.

5.2. Nejedna-li se o připad uvedeny v čl. 5.1.5 či o jiny připad, kdy nelze od kupni smlouvy odstoupit,

ma kupujici v souladu s ustanovenim § 1829 odst. 1 občanskeho zakoniku pravo

od kupni smlouvy odstoupit, a to do čtrnacti (14) dnů od převzeti zboži, přičemž v připadě,

že předmětem kupni smlouvy je několik druhů zboži nebo dodani několika časti, běži

tato lhůta ode dne převzeti posledni dodavky zboži. Odstoupeni od kupni smlouvy musi

byt prodavajicimu odeslano ve lhůtě uvedene v předchozi větě.

5.3. Pro odstoupeni od kupni smlouvy může kupujici využit vzorovy formulař poskytovany prodavajicim,

jenž tvoři přilohu obchodnich podminek. Odstoupeni od kupni smlouvy může

kupujici zasilat mimo na adresu provozovny nebo sidla prodavajiciho. Pro doručovani odstoupeni

od smlouvy plati ustanoveni čl. 11 těchto obchodnich podminek. Podnikatel potvrdi

spotřebiteli bez zbytečneho odkladu v textove podobě jeho přijeti.

5.4. V připadě odstoupeni od kupni smlouvy dle čl. 5.2 obchodnich podminek se kupni smlouva

od počatku ruši. Zboži musi byt prodavajicimu vraceno do čtrnacti (14) dnů od odstoupeni

od smlouvy prodavajicimu. Odstoupi-li kupujici od kupni smlouvy, nese kupujici naklady

spojene s navracenim zboži prodavajicimu, a to i v tom připadě, kdy zboži nemůže

byt vraceno pro svou povahu obvyklou poštovni cestou.

5.5. V připadě odstoupeni od smlouvy dle čl. 5.2 obchodnich podminek vrati prodavajici

peněžni prostředky přijate od kupujiciho do čtrnacti (14) dnů od odstoupeni od kupni

smlouvy kupujicim, a to stejnym způsobem, jakym je prodavajici od kupujiciho přijal. Prodavajici

je taktež opravněn vratit plněni poskytnute kupujicim již při vraceni zboži kupujicim

či jinym způsobem, pokud s tim kupujici bude souhlasit a nevzniknou tim kupujicimu

dalši naklady. Odstoupi-li kupujici od kupni smlouvy, prodavajici neni povinen vratit přijate

peněžni prostředky kupujicimu dřive, než mu kupujici zboži vrati nebo prokaže, že zboži

prodavajicimu odeslal.

5.6. Narok na uhradu škody vznikle na zboži je prodavajici opravněn jednostranně započist

proti naroku kupujiciho na vraceni kupni ceny.

5.7. Do doby převzeti zboži kupujicim je prodavajici opravněn kdykoliv od kupni smlouvy odstoupit.

V takovem připadě vrati prodavajici kupujicimu kupni cenu bez zbytečneho odkladu,

a to bezhotovostně na učet určeny kupujicim.

5.8. Je-li společně se zbožim poskytnut kupujicimu darek, je darovaci smlouva mezi prodavajicim

a kupujicim uzavřena s rozvazovaci podminkou, že dojde-li k odstoupeni od kupni

smlouvy kupujicim, pozbyva darovaci smlouva ohledně takoveho darku učinnosti a kupujici

je povinen spolu se zbožim prodavajicimu vratit i poskytnuty darek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V připadě, že je způsob dopravy smluven na zakladě zvlaštniho požadavku kupujiciho,

nese kupujici riziko a připadne dodatečne naklady spojene s timto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodavajici podle kupni smlouvy povinen dodat zboži na misto určene kupujicim

v objednavce, je kupujici povinen převzit zboži při dodani.

6.3. V připadě, že je z důvodů na straně kupujiciho nutno zboži doručovat opakovaně nebo jinym

způsobem, než bylo uvedeno v objednavce, je kupujici povinen uhradit naklady spojene

s opakovanym doručovanim zboži, resp. naklady spojene s jinym způsobem doručeni.

6.4. Při převzeti zboži od přepravce je kupujici povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboži

a v připadě jakychkoliv zavad toto neprodleně oznamit přepravci. V připadě shledani porušeni

obalu svědčiciho o neopravněnem vniknuti do zasilky nemusi kupujici zasilku od

přepravce převzit.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prava a povinnosti smluvnich stran ohledně prav z vadneho plněni se řidi přislušnymi

obecně zavaznymi předpisy (zejmena ustanovenimi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §

2161 až 2174 občanskeho zakoniku).

7.2. Prodavajici odpovida kupujicimu, že zboži při převzeti nema vady. Zejmena prodavajici odpovida

kupujicimu, že v době, kdy kupujici zboži převzal:

7.2.1. ma zboži vlastnosti, ktere si strany ujednaly, a chybi-li ujednani, ma takove

vlastnosti, ktere prodavajici nebo vyrobce popsal nebo ktere kupujici očekaval s

ohledem na povahu zboži a na zakladě reklamy jimi provaděne,

7.2.2. se zboži hodi k učelu, ktery pro jeho použiti prodavajici uvadi nebo ke kteremu se

zboži tohoto druhu obvykle použiva,

7.2.3. zboži odpovida jakosti nebo provedenim smluvenemu vzorku nebo předloze, byla-li

jakost nebo provedeni určeno podle smluveneho vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboži v odpovidajicim množstvi, miře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboži vyhovuje požadavkům pravnich předpisů.

7.3. Ustanoveni uvedena v čl. 7.2 obchodnich podminek se nepoužiji u zboži prodavaneho za

nižši cenu na vadu, pro kterou byla nižši cena ujednana, na opotřebeni zboži způsobene

jeho obvyklym uživanim, u použiteho zboži na vadu odpovidajici miře použivani nebo

opotřebeni, kterou zboži mělo při převzeti kupujicim, nebo vyplyva-li to z povahy zboži.

7.4. Prava z vadneho plněni uplatňuje kupujici u prodavajiciho na adrese jeho provozovny, v

niž je přijeti reklamace možne s ohledem na sortiment prodavaneho zboži, připadně i v

sidle nebo mistě podnikani. Za okamžik uplatněni reklamace se považuje okamžik, kdy

prodavajici obdržel od kupujiciho reklamovane zboži.

7.5. Dalši prava a povinnosti stran souvisejici s odpovědnosti prodavajiciho za vady může

upravit reklamačni řad prodavajiciho.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupujici nabyva vlastnictvi ke zboži zaplacenim cele kupni ceny zboži

8.2. Prodavajici neni ve vztahu ke kupujicimu vazan žadnymi kodexy chovani ve smyslu ustanoveni

§ 1826 odst. 1 pism. e) občanskeho zakoniku.

8.3. K mimosoudnimu řešeni spotřebitelskych sporů z kupni smlouvy je přislušna Česka obchodni

inspekce, se sidlem Štěpanska 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetova

adresa: http://www.coi.cz

8.4. Prodavajici je opravněn k prodeji zboži na zakladě živnostenskeho opravněni.

Živnostenskou kontrolu provadi v ramci sve působnosti přislušny živnostensky uřad. Dozor

nad oblasti ochrany osobnich udajů vykonava Uřad pro ochranu osobnich udajů. Česka

obchodni inspekce vykonava ve vymezenem rozsahu mimo jine dozor nad dodržovanim

zakona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněni pozdějšich předpisů.

8.5. Kupujici timto přebira na sebe nebezpeči změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanskeho

zakoniku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobnich udajů kupujiciho, ktery je fyzickou osobou, je poskytovana zakonem

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich udajů, ve zněni pozdějšich předpisů.

9.2. Kupujici souhlasi se zpracovanim těchto svych osobnich udajů: jmeno a přijmeni, adresa

bydliště, identifikačni čislo, daňove identifikačni čislo, adresa elektronicke pošty, telefonni

čislo (dale společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupujici souhlasi se zpracovanim osobnich udajů prodavajicim, a to pro učely realizace

prav a povinnosti z kupni smlouvy a pro učely vedeni uživatelskeho učtu. Nezvoli-li kupujici

jinou možnost, souhlasi se zpracovanim osobnich udajů prodavajicim take pro učely zasilani

informaci a obchodnich sděleni kupujicimu. Souhlas se zpracovanim osobnich udajů

v celem rozsahu dle tohoto članku neni podminkou, ktera by sama o sobě znemožňovala

uzavřeni kupni smlouvy.

9.4. Kupujici bere na vědomi, že je povinen sve osobni udaje (při registraci, ve svem uživatelskem

učtu, při objednavce provedene z weboveho rozhrani obchodu) uvadět spravně

a pravdivě a že je povinen bez zbytečneho odkladu informovat prodavajiciho o změně

ve svych osobnich udajich.

9.5. Zpracovanim osobnich udajů kupujiciho může prodavajici pověřit třeti osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujicich zboži nebudou osobni udaje prodavajicim bez

předchoziho souhlasu kupujiciho předavany třetim osobam.

9.6. Osobni udaje budou zpracovavany po dobu neurčitou. Osobni udaje budou zpracovavany

v elektronicke podobě automatizovanym způsobem nebo v tištěne podobě neautomatizovanym

způsobem.

9.7. Kupujici potvrzuje, že poskytnute osobni udaje jsou přesne a že byl poučen o tom,

že se jedna o dobrovolne poskytnuti osobnich udajů.

9.8. V připadě, že by se kupujici domnival, že prodavajici nebo zpracovatel (čl. 9.5) provadi

zpracovani jeho osobnich udajů, ktere je v rozporu s ochranou soukromeho a osobniho

života kupujiciho nebo v rozporu se zakonem, zejmena jsou-li osobni udaje nepřesne

s ohledem na učel jejich zpracovani, může:

9.8.1. požadat prodavajiciho nebo zpracovatele o vysvětleni,

9.8.2. požadovat, aby prodavajici nebo zpracovatel odstranil takto vznikly stav.

9.9. Požada-li kupujici o informaci o zpracovani svych osobnich udajů, je mu prodavajici povinen

tuto informaci předat. Prodavajici ma pravo za poskytnuti informace podle předchozi

věty požadovat přiměřenou uhradu nepřevyšujici naklady nezbytne na poskytnuti informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupujici souhlasi se zasilanim informaci souvisejicich se zbožim, službami nebo podnikem

prodavajiciho na elektronickou adresu kupujiciho a dale souhlasi se zasilanim obchodnich

sděleni prodavajicim na elektronickou adresu kupujiciho.

10.2. Kupujici souhlasi s ukladanim tzv. cookies na jeho počitač. V připadě, že je nakup na

webove strance možne provest a zavazky prodavajiciho z kupni smlouvy plnit, aniž by dochazelo

k ukladani tzv. cookies na počitač kupujiciho, může kupujici souhlas podle předchozi

věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznameni tykajici se vztahů prodavajiciho a kupujiciho, zejmena tykajici odstoupeni od

kupni smlouvy, musi byt doručena poštou formou doporučeneho dopisu, neni-li v kupni

smlouvě stanoveno jinak. Oznameni se doručuji na přislušnou kontaktni adresu druhe

strany a považuji se za doručene a učinne okamžikem jejich dodani prostřednictvim pošty,

s vyjimkou oznameni o odstoupeni od smlouvy učiněneho kupujicim, kdy je odstoupeni

učinne, pokud je oznameni kupujicim ve lhůtě pro odstoupeni odeslano.

11.2. Za doručene se považuje i oznameni, jehož převzeti bylo adresatem odmitnuto, ktere nebylo

vyzvednuto v uložni době, nebo ktere se vratilo jako nedoručitelne.

11.3. Smluvni strany můžou běžnou korespondenci vzajemně doručovat prostřednictvim elektronicke

pošty, a to na adresu elektronicke pošty uvedenou v uživatelskem učtu kupujiciho

či uvedenou kupujicim v objednavce, resp. na adresu uvedenou na webove strance

prodavajiciho.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založeny kupni smlouvou obsahuje mezinarodni (zahranični) prvek, pak strany

sjednavaji, že vztah se řidi českym pravem. Timto nejsou dotčena prava spotřebitele

vyplyvajici z obecně zavaznych pravnich předpisů.

12.2. Je-li některe ustanoveni obchodnich podminek neplatne nebo neučinne, nebo se takovym

stane, namisto neplatnych ustanoveni nastoupi ustanoveni, jehož smysl se neplatnemu

ustanoveni co nejvice přibližuje. Neplatnosti nebo neučinnosti jednoho ustanoveni neni

dotknuta platnost ostatnich ustanoveni. Změny a doplňky kupni smlouvy či obchodnich

podminek vyžaduji pisemnou formu.

12.3. Kupni smlouva včetně obchodnich podminek je archivovana prodavajicim v elektronicke

podobě a neni přistupna.

12.4. Přilohu obchodnich podminek tvoři vzorovy formulař pro odstoupeni od kupni smlouvy.

12.5. Kontaktni udaje prodavajiciho: adresa pro doručovani U Županských 39, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, adresa

elektronicke pošty info@dimenza.cz, telefon 777 701 258.

V Praze dne 1.1.2016

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2016